پردازنده

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 5118

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 5220R

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6130

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6140

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6146

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6152

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6230

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6240

سی پی یو سرور Intel Xeon Gold 6248R

سی پی یو سرور Intel Xeon Platinum 8180

سی پی یو سرور Intel Xeon Platinum 8280

سی پی یو سرور Intel Xeon Processor E5-2667 v3